نوشته‌ها

1268 - نکات مهم برقراری ارتباط در روابط تجاری

نکات مهم برقراری ارتباط در روابط تجاری

/
جودیت بومن کتابی در مورد آداب کار و تجارت به رشته تحریر درآو…