نوشته‌ها

پولدار

تفاوت فکر پولدار ها و فقرا

/
قطعا یک سری تفاوت میان افراد پولدار و افراد فقیر وجود داشته است …