نوشته‌ها

ایده کسب وکار جدید:موسسه تماشاگران!

/
برخی مواقع از یک جمله که بیشتر به شوخی مطرح شده است میتوان یک ایده ج…