نوشته‌ها

ایده

قرار دادن یک میکروسکوپ در شیر آب!

/
لحظه ای به ترکیب میکروسکوپ با شیر آب فکر کنید.می خواهیم چنین…