نوشته‌ها

ایده شیر آب

ایده شیر آب با نمایش میزان مصرف!

/
ایده ای را برای شیر آبی را در نظر بگیرید که که نمایشگری روی آن تعبیه شد…
ایده

قرار دادن یک میکروسکوپ در شیر آب!

/
لحظه ای به ترکیب میکروسکوپ با شیر آب فکر کنید.می خواهیم چنین…