در این بخش ایده های تصادفی در زمینه های کسب و کار اینترنتی و فیزیکی،تبلیغات، بازاریابی ارائه می شود.که میتوانید به این ایده های تصادفی دسترسی داشته باشید