سرمایه گذاری در پروژه پین استار

تعداد کل سهام : 3000

تعداد سهام فروخته شده : 2082

مبلغ سرمایه گذاری شده : 208,200,000 تومان

تعداد سهام باقیمانده : 918

قیمت هر سهم : 100,000 تومان

تاریخ اتمام خرید : 1399/09/30 تومان

برای خرید سهام باید وارد شوید