نوشته‌ها

تلنگر به خود

تلنگر ایده بارانی

/
بيست سال بعد ، بابتِ کارهايی که نکرده‌ای .. بيشتر افسوس می‌خوری تا بابتِ…