این ایده واگذار شد و بعد از اجرا معرفی خواهد شد

طرح استارت آپ تبلیغاتی

ایده تبلیغات

فرصتی ویژه برای حضور در یک صنعت پول ساز

.

صنعت تبلیغات را میتوان از جمله صنایع پولساز به شمار آورد که نیاز اصلی تمامی کسب و کار ها و شرکت های میاشد.
صرف نظر از دوران رکود و یا رونق اقتصادی این حوزه همواره مشتریان ویژه خود را دارد.حتی در زمان رکود میتوان گفت که شرکت ها نیازمندی بیشتری به تبلیغات دارند.

.

علی رغم استارت آپ های موفق خارجی در زمینه تبلیغات ، در ایران به جز چند مورد استارت آپ های بزرگ در زمینه تبلیغات نداریم و هستند ایده هایی که هنوز پیاده سازی نشده اند.

.

در هیمن راستا ایده ای ناب برای راه اندازی انتخاب شده است.